ZONE Bleek 1 Liter

1.21ex. BTW: €1.00

– Veiligheidsinformatieblad met waarschuwingen voor brandwonden en oogletsel
– Kan zowel verdund als onverdund gebruikt worden
– Let op: niet in combinatie met andere producten gebruiken om gevaarlijke gassen te voorkomen

Onze klanten beoordelen ons met 9,7 sterren  

Veilig online betalen via jouw eigen bank

Benieuwd wat jij kan met softwash?

KROON SOFTWASH CURSUS

Veiligheidsinformatieblad
Samenstelling
<5% natriumhypochloriet, oplossing Gebruik Bleek kan zowel verdund als onverdund gebruikt worden. Altijd goed naspoelen. Waarschuwing Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Zeer giftig voor in het water levende organismen Kan bijtend zijn voor metalen. Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen Buiten bereik van kinderen Uitsluitend in originele verpakking bewaren. Voorkom lozing in het milieu. Draag beschermende handschoenen/kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming Bij contact met de huid of haar: Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/douchen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende enkele minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk blijven spoelen. Onmiddellijk een antigifcentrum/arts raadplegen. Gelekte/gemorste stof opruimen. Verpakking afvoeren overeenkomstig de plaatselijke voorschriften.

Extra informatie

Merk